Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies
Počet produktů: 0
Cena: 0,00 Kč
Nákupní košík

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností MEYRA ČR s.r.o.:

1.      Úvodní ustanovení:

1.1 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MEYRA ČR s.r.o., se sídlem Hrusická 2538/5, 141 00  Praha 4 - Spořilov, IČ: 411 90 327, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3423 (dále také jen „MEYRA ČR s.r.o.“ nebo „prodávající“ nebo „dodavatel“) a kupujícího (dále také jen „zákazník“ anebo „spotřebitel“) při nákupu v internetovém obchodu provozovaném společností MEYRA ČR s.r.o. na webových stránkách https://eshop.meyra.cz (dále také jen „internetový obchod“). Společnost MEYRA ČR s.r.o. je plátcem DPH, DIČ: CZ41190327.

1.2 Veškeré smluvní vztahy mezi společností MEYRA ČR s.r.o. a jejími zákazníky vznikající při nákupu zboží v internetovém obchodu provozovaném společností MEYRA ČR s.r.o. se řídí právním řádem České republiky.

1.3 Je-li při nákupu v internetovém obchodu provozovaném společností MEYRA ČR s.r.o. smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění platném a účinném, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění platném a účinném.

1.4 Není-li při nákupu v internetovém obchodu provozovaném společností MEYRA ČR s.r.o. smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2.      Vymezení pojmů:

2.1 Prodávajícím je obchodní společnost MEYRA ČR s.r.o. se sídlem: Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4 – Spořilov, IČ: 411 90 327, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 3423. Adresa elektronické pošty pro komunikaci se zákazníky je: sklad@meyragroup.com. Kontaktní telefonní číslo pro komunikaci se zákazníky je: +420 325 626 503. Adresy provozoven společnosti MEYRA ČR s.r.o. jsou uvedeny v příloze těchto obchodních podmínek.

2.2 Společnost MEYRA ČR s.r.o. je provozovatelem internetového obchodu na internetových stránkách https://eshop.meyra.cz. Společnost MEYRA ČR s.r.o. není provozovatelem internetového on-line tržiště.

2.3 Společnost MEYRA ČR s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.4 Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

2.5 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.6 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

3.      Kupní smlouva:

3.1 Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky internetového obchodu. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“.

3.2 V případě, že kupující při nákupu zvolí platbu kupní ceny bankovním převodem a úhrada není provedena do pěti pracovních dnů od objednávky zavazující k platbě, objednávka kupujícího tím zaniká a kupní smlouva nevznikne.

3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.4 Kupní smlouva vzniká až následným potvrzením objednávky prodávajícím – dodavatelem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.

3.5 Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3.6 Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny či jiných obsahových náležitostí) lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů či z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách.

3.7 Je-li kupující spotřebitelem, prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu vždy nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.8 Při volbě vyzvednutí zboží kupujícím na pobočkách prodávajícího je kupující povinen si zboží vyzvednout do pěti pracovních dnů poté, co byl informován o připravenosti objednávky k vyzvednutí. To neplatí, pokud se kupující s prodávajícím dohodne na prodloužení této lhůty.

3.9 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem již před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.10 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmy „Momentálně nedostupné“, „Na objednání“ a „Dočasně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje.

4.      Práva z vadného plnění:

4.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

4.2 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

4.4 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

4.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

4.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4.7 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál.

4.8 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

5.      Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

5.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), spotřebitel může v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit od takové kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo

 a)         poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů, které jsou dodávány samostatně,    
 
b)         poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo 
 
c)         první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.2 V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit po domluvě též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3 Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího sklad@meyragroup.com. Spotřebitel však může odstoupit od kupní smlouvy i jakýmkoliv jiným jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.

5.4 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

5.5 V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. U zboží, které díky svým rozměrům nelze vrátit standardní poštou, lze po dohodě s prodávajícím požádat o jeho vyzvednutí kurýrem, či zástupcem prodávajícího. Cena dopravy v tomto případě bude stejná, jako ta, účtovaná prodávajícím v jím provozované půjčovně www.meyra.cz/cenik-meyra.html. Náklady spojené s touto dopravou nese v plné výši kupující.

5.6 V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.7 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.8 Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku tedy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití takového práva na odstoupení musí prodávajícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží by mělo být NEPOŠKOZENÉ, NEPOUŽÍVANÉ JINAK NEŽ JE NUTNÉ K SEZNÁMENÍ SE S POVAHU, VLASTNOSTMI A FUNKČNOSTÍ ZBOŽÍ A ČISTÉ, včetně veškerého příslušenství, které k němu obdržel. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno v originálním obalu.

5.9 Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

5.10 Mnohé zboží v sortimentu prodávajícího je určeno ke zdravotnímu účelu, či slouží při osobní hygieně. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku musí odpovídat seznámení se s výrobkem ze strany spotřebitele podobné tomu v kamenné prodejně, při zachovávání hygienických pravidel, aby nedocházelo k zásahu do zdravotní nezávadnosti výrobku.

5.11 Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, například opravu či vyčištění, pokud je to nutné a možné. V některých případech mohou tyto náklady dosáhnout až celé výše kupní ceny.

5.12 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s příslušnými ustanoveními § 1837 občanského zákoníku nemá v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele, 

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, 

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby, 

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání, 

j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období, 

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo 

l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

5.13 Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího https://eshop.meyra.cz/.

6.      Ochrana osobních údajů:

6.1 Informace o zákaznících jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů v databázi prodávajícího. Prodávající zpracovává osobní údaje subjektu údajů zejména pro účely:

  • Plnění smlouvy (na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení)
  • Dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem (na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení)
  • Určení, výkonu nebo obhajoby právních úkonů Správce (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení)
  • Z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení)

6.2 Osobní údaje kupujících budou zpracovávány a uchovávány v databázi prodávajícího po dobu nutnou ke splnění smlouvy, dále po dobu zákonné záruky nebo až do doby jejich písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující bere na vědomí, že správce má povinnost dle zákona o účetnictví uchovat účetní doklady a záznamy po dobu 5 let a dle zákona o dani z přidané hodnoty po dobu 10 let.

6.3 Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

6.4 Osobní údaje kupujícího nebudeme předávat třetím osobám s výjimkou smluvních dopravců (pro plnění kupní smlouvy) nebo v případě nutnosti vymáhání našich práv při nedodržení smluvních podmínek.

7.      Zpětný odběr elektrospotřebičů:

7.1 Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny v kontaktech prodávajícího na webových stránkách www.meyra.cz.

7.2 Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti Asekol, uvedených na jejích webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

7.3 Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží.

7.4 Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

8.      Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku:

8.1 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9.      Závěrečná ustanovení:

9.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy meyracr@meyragroup.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.3 Subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.  Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

9.4 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

9.5 Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

              MEYRA ČR s.r.o.

 

Ke stažení: